Траян Йосифов, ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Обект на изследване в студията е бизнес средата в страната и по-конкретно показатели на външната среда, при които предприятията имат силно ограничени възможности за влияние. Предметът на изслед-ване е свързан с възможностите за използване на благоприятните пред-поставки за подобряване на качествените характеристики на група от системни показатели като условие за повишаване на конкурентоспособ-ния потенциал на българските предприятия, респ. на българската икономика.

https://www.researchgate.net/publication/329982602_HARAKTERNI_OSOBENOSTI_I_NASOKI_ZA_PODOBRAVANE_NA_BIZNES_SREDATA_V_BLGARIA